Behandling av rekvisisjoner

NERS mottar rekvisisjon fra påtaleenheter i hele landet og har faste prosedyrer for saksbehandlingen.

  • Rekvisisjonsskjema mottas via e-post (ners@stolav.no), telefaks (72 82 36 07) eller vanlig postgang. Postadressen er Postboks 1803 Lade, 7440 Trondheim. Elektroniske henvendelser (e-post eller telefaks) går også direkte til en 24 timers betjent vakttelefon (905 66 555).
  • Vaktansvarlig på enheten gjennomgår liste over sakkyndige og vil på bakgrunn av rekvisisjonen (etter hastegrad, observand, sted, type, m.m.) velge ut navn for oppringing og forespørsel.
  • Potensielt sakkyndige fra innmeldingsoversikten blir oppringt av vaktansvarlig for avklaring av tilgjengelighet, habilitet overfor observanden og eventuelt innbyrdes habilitet mellom aktuelle sakkyndig.
  • Rekvirenten får telefonisk og skriftlig tilbakemelding om potensielle tilgjengelige sakkyndige i samsvar med rekvisisjonen.
  • Rekvirenten avgjør selv hvem som eventuelt oppnevnes, og gir så tilbakemelding til NERS når den/de sakkyndige har fått oppdraget.

I ekstraordinære tilfeller vil det være påkrevet med en sakkyndig undersøkelse raskere enn det standard prosedyre muliggjør. Da kan rekvirenten rette en telefonisk henvendelse til vaktansvarlig (905 66 555) og be om hurtig saksbehandling. Skriftlig rekvisisjon sendes da av rekvirenten i ettertid. Henvendelse og svar protokollføres akkurat som ved standard prosedyre.


Retningslinjer fra Riksadvokaten 2018/00560-021GKL/ggr 623:

https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2018/10/Retningslinjer-Nasjonal-enhet-for-rettspsykiatriske-sakkyndigoppdrag.pdf


296L 2018-2019, Sammendrag: sakkyndighet, s. 6:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-296l/?all=true


154L 2016-2017, punkt 7.3.3, s. 223:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-154-l-20162017/id2557006/


Retningslinje for kontakt fra domstoler om sakkyndige med vesentlig avvik fra forventet opptreden:

Nedlastningslink


Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige:

Lenke