NERS ble etablert på Brøset etter modell av Midlertidig rettspsykiatrisk enhet (MRE).
En arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltagelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet, leverte den 25.06.2013 en rapport, «Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning», som gav retningslinjer for en organisasjonsmodell som ble utprøvd gjennom pilotprosjektet MRE. Denne ble så anbefalt etablert som nasjonal enhet.

NERS er i dag lokalisert ved Klinikk psykisk helsevern – allmenn, rehabilitering og sikkerhet sammen med Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) og Sentral fagenhet for tvungen omsorg (SFTO) i Trondheim. Riksadvokaten har 10.10.2018 gitt retningslinjer for påtalemyndighets bruk av enheten (2018/00560-021 GKL/ggr 623):
https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2018/10/Retningslinjer-Nasjonal-enhet-for-rettspsykiatriske-sakkyndigoppdrag.pdf

Enheten består av venterom, testrom og observasjons-/samtalerom, samt kontorer og møterom. Området er tilknyttet alarm- og varslingssystemet til RSA og SFTO. Alle sakkyndige som inngår i oversiktslisten til NERS kan bestille bruk av testrom/samtalerom.

Det er inngått avtale mellom NERS, RSA og SFTO om prosedyre for mottak av observand og sakkyndig.

Alle henvendelser, aktiviteter og avgjørelser i forbindelse med en rekvisisjon journalføres og registreres av enheten i eget skjema (Aktivitetsregistrering). Pr 18.01.2021 er det mottatt og behandlet 2482 rekvisisjoner fra påtaleneheter (regnet fra MRE-oppstart 15.01.15).

NERS utarbeider også orienteringsskriv til innmeldte sakkyndige som de mottar med e-post. I den grad NERS blir orientert om relevante aktiviteter (rettspsykiatriske kurs, møter o.l.) vil disse videreformidles til de som er innmeldt i oversikten.