NERS ble etablert på Brøset etter modell av Midlertidig rettspsykiatrisk enhet (MRE).
En arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltagelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet, leverte den 25.06.2013 en rapport, «Rettspsykiatri – organisering, forskning og utdanning», som gav retningslinjer for en organisasjonsmodell som ble utprøvd gjennom pilotprosjektet MRE. Denne ble så anbefalt etablert som nasjonal enhet.

NERS er i dag lokalisert ved Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) og Sentral fagenhet for tvungen omsorg (SFTO) i Trondheim. Riksadvokaten har 10.10.2018 gitt retningslinjer for påtalemyndighets bruk av enheten (2018/00560-021 GKL/ggr 623):
https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2018/10/Retningslinjer-Nasjonal-enhet-for-rettspsykiatriske-sakkyndigoppdrag.pdf

Enheten består av venterom, testrom og observasjons-/samtalerom, samt kontorer og møterom. Området er tilknyttet alarm- og varslingssystemet til RSA og SFTO. Alle sakkyndige som inngår i oversiktslisten til NERS kan bestille bruk av testrom/samtalerom.

Det er inngått avtale mellom NERS, RSA og SFTO om prosedyre for mottak av observand og sakkyndig.

NERS mottar rekvisisjon fra påtaleenheter i hele landet og har faste prosedyrer for saksbehandlingen.

  • Rekvisisjonsskjema mottas via e-post (ners@stolav.no), telefaks (72 82 36 07) eller vanlig postgang. Postadressen er —— Elektroniske henvendelser (e-post eller telefaks) går også direkte til en 24 timers betjent vakttelefon (905 66 555).
  • Vaktansvarlig på enheten gjennomgår liste over sakkyndige og vil på bakgrunn av rekvisisjonen (etter hastegrad, observand, sted, type, m.m.) velge ut navn for oppringing og forespørsel.
  • Potensielt sakkyndige fra innmeldingsoversikten blir oppringt av vaktansvarlig for avklaring av tilgjengelighet, habilitet overfor observanden og eventuelt innbyrdes habilitet mellom aktuelle sakkyndig.
  • Rekvirenten får telefonisk og skriftlig tilbakemelding om potensielle tilgjengelige sakkyndige i samsvar med rekvisisjonen.
  • Rekvirenten avgjør selv hvem som eventuelt oppnevnes, og gir så tilbakemelding til NERS når den/de sakkyndige har fått oppdraget.

I ekstraordinære tilfeller vil det være påkrevet med en sakkyndig undersøkelse raskere enn det standard prosedyre muliggjør. Da kan rekvirenten rette en telefonisk henvendelse til vaktansvarlig (905 66 555) og be om hurtig saksbehandling. Skriftlig rekvisisjon sendes da av rekvirenten i ettertid. Henvendelse og svar protokollføres akkurat som ved standard prosedyre.

Alle henvendelser, aktiviteter og avgjørelser i forbindelse med en rekvisisjon journalføres og registreres av enheten i eget skjema (Aktivitetsregistrering). Pr 31.12.2019 er det mottatt og behandlet 2369 rekvisisjoner fra påtaleneheter (regnet fra MRE-oppstart 15.01.15). Ved samme dato var det 127 sakkyndige oppført i oversiktslisten.

NERS utarbeider også orienteringsskriv til innmeldte sakkyndige som de mottar med e-post. I den grad NERS blir orientert om relevante aktiviteter (rettspsykiatriske kurs, møter o.l.) vil disse videreformidles til de som er innmeldt i oversikten.

NERS, sammen med Kompetansesenteret på Brøset og SFTO, arrangerte i mars 2015 et seminar for leger og psykologer i lokalet til Habiliteringstjenesten for voksne. 7 leger og 12 psykologer deltok.