Enheten er lokalisert i sengepostområdet til Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) på Brøset og Sentral fagenhet for tvungen omsorg (SFTO) og den har vært i drift (som tidligere MRE) f.o.m. 05.01.2015. Riksadvokaten har 10.10.2018 gitt retningslinjer for påtalemyndighets bruk av anheten (2018/00560-021 GKL/ggr 623).

Enheten består av venterom, testrom og observasjons-/samtalerom. Området til NERS er tilknyttet alarm- og varslingssystemet til RSA og SFTO. Sakkyndige som inngår i oversiktslisten til NERS kan bestille bruk av testrom/samtalerom.

Det er inngått avtale mellom NERS, RSA og SFTO om prosedyre for mottak av observand og sakkyndig.

NERS mottar rekvisisjon fra påtaleenheter i hele landet.

Rekvisisjonsskjema mottas via e-post (ners@stolav.no), telefaks (72 82 36 07) eller vanlig postgang. Elektroniske henvendelser (e-post eller telefaks) går også direkte til en 24 timers betjent vakttelefon (905 66 555).

Vaktansvarlig på enheten gjennomgår liste over sakkyndige og vil på bakgrunn av rekvisisjonen (ihht hastegrad, observand, sted, type, m.m.) velge ut navn for oppringing og forespørsel.

Potensielt sakkyndige fra innmeldingsoversikten blir oppringt av vaktansvarlig for avklaring av tilgjengelighet, habilitet overfor observanden og event. innbyrdes habilitet mellom aktuelle sakkyndig.

Rekvirenten får telefonisk og skriftlig tilbakemelding om potensielle tilgjengelige sakkyndige i hh til rekvisisjonen fra påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten avklarer videre hvem som event oppnevnes.

Når den/de sakkyndige får oppdraget gis tilbakemelding fra rekvirenten til NERS.

I ekstraordinære tilfeller vil det være påkrevet med en sakkyndig undersøkelse raskere enn standard prosedyre muliggjør. Da kan rekvirenten rette en telefonisk henvendelse til vaktansvarlig (905 66 555).

Skriftlig rekvisisjon sendes av rekvirenten i ettertid. Henvendelse og svar protokollføres som i standard prosedyre.

Alle henvendelser, aktiviteter og avgjørelser i forbindelse med en rekvisisjon journalføres og registreres av enheten i eget skjema (Aktivitetsregistrering).

Saksforløp ved mottak av rekvisisjoner tar utgangspunkt i dette flytdiagram.

Pr 28.11.18 er det mottatt og behandlet siden 15.01.15 (MRE-oppstart) 1124 rekvisisjoner fra påtaleneheter. Fordeling etter rekvisisjonstype, hasteprioritering og påtaleenhet foreligger hos NERS.

Pr 28.11.2018 er det innmeldt 106 sakkyndige som inngår i oversiktslisten. 5 inngår ikke lenger i oversiktslisten. Sammensetning av oversiktslisten foreligger hos NERS.

Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF har i skriv datert 27.10.15 anmodet helseforetakene om å legge til rette for gjennomføring av sakkyndigoppgaver. Hvordan dette skal gjennomføres i den enkelte avdeling må avtales mellom den ansatte og dennes ledelse.

NERS utarbeider orienteringsskriv til innmeldte sakkyndige som de mottar med e-post. I den grad NERS blir orientert om relevante aktiviteter (rettspsykiatriske kurs, møter o.l.) videreformidles disse til innmeldte i oversikten.

NERS, på vegne av Kompetansesenteret på Brøset og sammen med SFTO, arrangerte i mars 2015 et seminar for leger og psykologer i Habiliteringstjenester for voksne. 7 leger og 12 psykologer deltok.

 

 

 

Oppdatert pr 28.11.2018